Branża budowlana - obowiązki z zakresu ochrony środowiska

Jeśli prowadzisz działalność budowlaną mającą wpływ na środowisko, czyli korzystasz ze środowiska, to ciąży na Tobie szereg obowiązków środowiskowych. Dla określenia zakresu tych obowiązków istotne jest czy użytkujesz budynki biurowe, warsztatowe lub posiadasz bazę sprzętową, a także czy zużywasz zasoby związane z utrzymaniem tych obiektów, czy też generujesz emisje z środków transportu, z których korzysta firma. Jeżeli chcesz działać zgodnie z literą prawa, upewnij się jakie obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczą Twojej firmy.
 
Odpady
Jeżeli wytwarzasz odpady podczas prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych (np.: gruz, gleba i ziemia, w tym kamienie, zmieszane odpady budowlane, odpady metalowe itp.), odpady z działalności prowadzonej „na bazie”, w warsztatach i halach napraw taboru samochodowego (np. oleje odpadowe, filtry olejowe, płyn hamulcowy, akumulatory, opony itp.) oraz odpady biurowe (komunalne wytwarzane w biurach) to sprawdź czy jesteś zobowiązany do prowadzenia ewidencji i przekazania odpadów w systemie BDO tj. baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wytwórca odpadów jest bowiem zobowiązany do składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzonych służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do 15 marca za ubiegły rok kalendarzowy.

W przypadku przewozu odpadów na inny teren niż ten, na którym zostały odpady budowlane wytworzone mamy do czynienia ze zbieraniem odpadów i szeregiem innych dodatkowych obostrzeń nałożonych przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). A jeśli Twoja działalność polega na kruszeniu odpadów budowlanych to należysz do grupy podmiotów przetwarzających odpady i w myśl zapisów ww. rozporządzenia czekają na Ciebie nowe wymagania odnośnie magazynowania odpadów. Dodatkowo należy pamiętać, że prowadząc działalność w zakresie zbierania odpadów czy przetwarzania odpadów konieczne jest zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, uregulowanie i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych tj. zezwolenie na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów.
 
Emisja gazów i pyłów
Jeżeli eksploatujesz urządzenia powodujące emisję gazów i pyłów do powietrza tzn.:

  • emisje z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych np. samochodach osobowych/ciężarowych, wózkach widłowych czy innych środkach transportu, jak również w innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi tj. myjkach, kosiarkach lub
  • emitujesz gazy i pyły z procesów technologicznych takich jak malowanie, lakierowanie, spawanie lub
  • użytkujesz kotłownie dla celów grzewczych

to upewnij się czy:

  • Twoja działalność nie podlega opłacie środowiskowej, a więc czy nie jesteś zobowiązany prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należytych opłat za korzystanie ze środowiska. Sprawdź, czy musisz dokonywać weryfikacji emisji i w przypadku podlegania opłacie środowiskowej wpłacić opłatę za korzystanie ze środowiska i sporządzić wykaz danych, na podstawie których wyliczono opłatę w terminie do 31 marca bieżącego roku za rok poprzedni;
  • nie jesteś zobowiązany do corocznego składania raportu KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

 

Jeśli nadal masz wątpliwości czy Twoje przedsiębiorstwo podlega któremuś z wymienionych wyżej obowiązków, dobrym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie audytu środowiskowego, w ramach którego specjalista z zakresu ochrony środowiska oceni zakres obowiązków, którym podlegasz, co pozwoli Ci na uniknięcie wielotysięcznych, a nawet milionowych kar z tytułu niewykonywania obowiązków środowiskowych. 

Więcej informacji:

Mikołaj Marciniak

Specjalista ds. ochrony środowiska 

mail: m.marciniak@szkoleniowiec.poznan.pl 

tel.:  61 84 00 440