Imienne zezwolenie dla operatora wózka jezdniowego

Dnia 15 grudnia 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, na mocy którego zobligowano operatorów wózków jezdniowych do zdobycia kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydawanych przez powołane do tego instytucje.
 
Od dnia 10 sierpnia 2018 roku do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.  Ponadto operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli z gazem w wózkach muszą posiadać przeszkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 roku (znowelizowanym w 2019 roku) stopniowo stracą ważność imienne zezwolenia na obsługę wózków jezdniowych w zakładzie – aby być operatorem wózka jezdniowego trzeba posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub książkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowy: 

  • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
  • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.
  • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r

 

W związku z powyższym po dniu 9 sierpnia 2018 roku chcąc zostać zatrudnionym na stanowisku operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia, musisz posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub książkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Żadne inne zaświadczenie np.: wydawane przez instytucję szkoleniową nie uprawnia do bycia operatorem wózka jezdniowego. Dotyczy to też osób, które po tym dniu mają zostać przeniesione na stanowisko pracy, na którym będą korzystały z ww. wózka jezdniowego.
 
Pracownicy dotychczas zatrudnieni na stanowisku operatora wózka jezdniowego, jeżeli nie posiadając kwalifikacji (zaświadczenia UDT lub książeczkę operatora wydaną przez MBiGS) wykonywali pracę operatora wózka jezdniowego na podstawie imiennego zezwolenia wydanego przez pracodawcę, mogą nadal wykonywać pracę operatora na podstawie przedmiotowego zezwolenia u tego pracodawcy, jednakże kwalifikacje muszą uzupełnić do wskazanego wyżej terminu uzależnionego od dnia, w którym imienne zezwolenie zostało danemu pracownikowi przez danego pracodawcę wystawione