Jak zostać operatorem wózka jezdniowego?

W ostatnim czasie jedno z najbardziej popularnych szkoleń, wybieranych zarówno przez pracowników magazynów, centrów logistycznych, dużych marketów, jak i przez młode osoby i obcokrajowców, to kursy dla operatora wózka jezdniowego.
 
Skąd tak duży popyt na kursy?
W Polsce i Europie nieustannie rozwija się handel, w tym import i  eksport towarów. Powstało wiele centrów logistycznych, handlowych o dużych powierzchniach magazynowych, firm transportowych oraz firm zajmujących się wynajmem powierzchni magazynowych. Firmy budowlane, z branży przetwórstwa przemysłowego jak i branży spożywczej również zatrudniają operatorów wózków jezdniowych. Właściwie, niemalże w każdej branży, będzie niebawem potrzebny pracownik z uprawnieniami wydawanymi przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi wózków jezdniowych. Co bardzo ważne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 roku (znowelizowanym w 2019 roku) stopniowo stracą ważność imienne zezwolenia na obsługę wózków jezdniowych w zakładzie – aby być operatorem wózka jezdniowego będzie trzeba posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub książkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Co więcej, już teraz aby podjąć pracę jako operator wózka jezdniowego u nowego pracodawcy musisz posiadać ww. kwalifikacje - bez nich nowy pracodawca nie może wydać wewnętrznego imiennego zezwolenia na obsługę wózka jezdniowego.
 
Na co należy zwrócić uwagę wybierając kurs?
Wybierając kurs dla operatora wózka jezdniowego należy zwrócić uwagę na to:
§  jakiego rodzaju urządzenia technicznego dotyczą uprawnienia
§  co zawiera cena kursu,
§  czy program kursu jest zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego (tzw. UDT),
§  czy szkolenie odbywa się w dogodnych godzinach,
§  jakie doświadczenie w organizacji szkoleń posiada ośrodek szkoleniowy oraz jaka jest zdawalność egzaminów przed UDT wśród kursantów danego centrum szkoleniowego.
 
Kto może, a kto nie może zostać operatorem wózka jezdniowego?
Każdy kto ma ukończone 18 lat oraz co najmniej podstawowe wykształcenie może starać się o legitymację UDT dla operatorów wózków jezdniowych. Problemy z uzyskaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań mogą mieć osoby chorujące na różnego typu zaburzenia i choroby psychiczne, czy też osoby o dużych wadach wzroku i słuchu.
 
Uprawnienia operatora wózków jezdniowych - czym się różnią?
Wózki jezdniowe podnośnikowe dzielą się na dwa rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których jest wymagane posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym:

 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (posiadając takie kwalifikacje mamy również uprawnia do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia),
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Jak zdobyć uprawnienia UDT i zostać operatorem wózka jezdniowego?
Zdobycie uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Nie trzeba ukończyć kursu aby móc zapisać się na egzamin. Jednak należy pamiętać o  uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej oraz zapewnieniu dopuszczonego do użytkowania sprzętu oraz miejsca, w którym egzamin będzie mógł zostać przeprowadzony.
Kursanci w zdecydowanej większości decydują się na skorzystanie z oferty szkoleniowej nie tylko ze względu na brak możliwości zorganizowania sprzętu oraz przestrzeni, w której mógłby odbyć się egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, ale przede wszystkim aby przyswoić wiedzę potrzebną do zdobycia uprawnień, gdyż egzamin, a szczególnie jego część teoretyczna, nie należą do łatwych.
 
Egzamin przed UDT
Egzamin dzieli  się na dwie części: część teoretyczną, która trwa 30 min i składa się z 15 pytań testowych (jedna prawidłowa odpowiedź) oraz z części praktycznej.
Aby zapisać się na egzamin należy złożyć do Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednie dokumenty:

 • wniosek o sprawdzenie kwalifikacji 
 • informację o miejscu, w którym będzie przeprowadzone postępowanie o sprawdzenie kwalifikacji;
 • informację o zakresie sprawdzanych kwalifikacji i rodzaj urządzenia technicznego;
 • zgodę:
  • właściciela lub upoważnionego przedstawiciela na wykorzystanie jego urządzenia technicznego w trakcie postępowania o sprawdzenie kwalifikacji,
  • kierownika jednostki organizacyjnej, w której będzie możliwe przeprowadzenie postępowania;
 • kopie zaświadczeń poświadczających inne kwalifikacje lub uprawnienia, jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Czy UDT może cofnąć uprawnienia?
Organ właściwej jednostki dozoru technicznego może cofnąć, w drodze decyzji, uprawnienia kwalifikacyjne wynikające z zaświadczenia kwalifikacyjnego w razie nieprzestrzegania przez osoby posiadające uprawnienia warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm i przepisów prawnych w tym zakresie.
Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i niezakończonego przed dniem 1 czerwca 2019 r. zachowują ważność przez okres 5 lat, chyba że przed upływem tego terminu zostaną cofnięte.
 
Czy istnieje możliwość przedłużenia ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?
UDT daje możliwość przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. Przepisy nie przewidują opłat z tego tytułu, natomiast należy złożyć wniosek zawierający dane osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz jego numer i zakres  będącego przedmiotem tego wniosku.
Warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:
złożenie wniosku, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności tego zaświadczenia;
wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.