Masz piec = masz obowiązek zgłoszenia do CEEB

Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć pisemną deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej CEEB) dotyczącą źródeł ciepła i spalania, które wykorzystuje do ogrzewania budynku na terenie swojej nieruchomości (www.zone.gunb.gov.pl).

Co warto wiedzieć o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Utworzenie CEEB ma być nowym narzędziem do identyfikowania źródeł niskiej emisji. CEEB jest elementem zmian w związku z nowelizacją ustawy z dnia 28 października 2020 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 2127). System pozwoli na zbieranie danych o stanie energetycznym budynków i właścicielom tzw. „kopciuchów” umożliwi uzyskanie pomocy publicznej (m.in. w postaci dotacji z gminy lub powiatu) na wymianę przestarzałego ogrzewania w budynkach oraz na ich termomodernizację.

Kogo dotyczy deklaracja?
Deklaracja dotyczy źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych, niezależnie od tego czy budynek użytkuje osoba prywatna czy przedsiębiorca. CEEB obejmie budynki mieszkalne, tj. domy jednorodzinne, w zabudowie szeregowej i budynki będące własnością wspólnoty mieszkaniowej oraz niemieszkalne, tj. budynki użyteczności publicznej, siedziby firm oraz małe zakłady produkcyjne, w których stosowane są źródła ciepła o nominalnej mocy nieprzekraczającej 1 MW. 

Gdzie i kiedy zgłosić?
Deklarację należy złożyć do prezydenta, burmistrza lub wójta właściwego ze względu na lokalizację budynku. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, który przed wejściem w życie nowych regulacji eksploatował źródła ciepła lub spalania (kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki). Na spełnienie tego obowiązku właściciele i zarządcy już wybudowanych nieruchomości mają 12 miesięcy. Dla nowo wybudowanych obiektów oddawanych do użytkowania po 1 lipca br. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości.Gmina nie ma obowiązku, by przypomnieć właścicielowi budynku o wpisie do rejestru. Trzeba o tym pamiętać i zrobić to samodzielnie, bo konsekwencje mogą być surowe. W przypadku zabudowy wielorodzinnej tzw. bloków, zgłoszenia nie musi dokonywać każdy właściciel mieszkania z osobna. Zazwyczaj są one bowiem tylko częścią budynku, którym zarządza spółdzielnia lub wspólnota. W przypadku mieszkań komunalnych zgłoszenia dokonuje – gmina. Natomiast to na zarządcy budynku wielorodzinnego ciąży obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła do ewidencji. Jest jednak wyjątek, jeżeli w lokalu w zabudowie wielorodzinnej tzn. w bloku, właściciel mieszkania posiada indywidualne źródło ciepła np. kominek, to taką deklarację musi złożyć samodzielnie. Sprawą zgłoszenia w szczególności muszą się zainteresować właściciele domów jednorodzinnych. 

Jak będzie można złożyć deklarację do CEEB?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby. Po pierwsze – przez Internet. Po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego wystarczy wypełnić formularz, w którym trzeba wpisać adres nieruchomości, dane kontaktowe do właściciela oraz zaznaczyć stosowne źródło ciepła. Po zatwierdzeniu i wysłaniu formularza, trafi on bezpośrednio do centralnej ewidencji. Dla budynków mieszkalnych wypełniamy formularz A, a dla nieruchomości, które nie są zamieszkiwane (np. budynków gospodarczych czy usługowych) – formularz B.
Po drugie – jeśli nie masz dostępu do Internetu lub nie posiadasz profilu zaufanego, możesz złożyć deklarację w formie papierowej. Możesz ją pobrać ze strony: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 
Po wypełnieniu deklarację trzeba złożyć osobiście lub wysłać pocztą do urzędu gminy właściwego dla miejsca lokalizacji budynku. Urząd będzie miał nawet 6 miesięcy na wprowadzenie informacji z papierowej deklaracji do systemu elektronicznego.
 
Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji w deklaracji należy podać:

  • imię i nazwisko właściciela lub zarządcy budynku i adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, na której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub spalania paliw, ich przeznaczeniu oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa (gaz, węgiel, pelet).

Co grozi za niezłożenie deklaracji?
Ustawa przewiduje, że jeśli właściciel nie dopełni ciążącego na nim obowiązku, to za takie wykroczenie grozi mandat, a jeśli sprawa trafi do sądu – kara grzywny wynosząca od 20 do 5000 zł.
 
Szczególne przypadki. Co wtedy?
Jeśli dom jest ogrzewany gazem, ale jednocześnie na dachu ma zamontowaną instalację fotowoltaiczną, to w jednej deklaracji należy wskazać oba źródła ciepła. Gdyby oprócz tego był jeszcze np. kominek, to w jednym dokumencie trzeba zaznaczyć aż trzy źródła ciepła. W przypadku budynków, które mają nieuregulowany status prawny, np. właściciele nie żyją, a postępowanie spadkowe nie zostało zakończone, deklaracji składać nie trzeba do momentu ostatecznego ustalenia prawa własności.

Więcej informacji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq