Obowiązki środowiskowe dla prowadzących warsztaty samochodowe

Prowadzisz warsztat samochodowy – naprawiasz auta, a może posiadasz serwis blacharsko-lakierniczy? Upewnij się jakie wymagania musisz spełnić z zakresu ochrony środowiska, aby nie płacić kar środowiskowych. Lekceważenie obowiązków środowiskowych może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, prawnych, a nawet wizerunkowych.  

Warsztaty samochodowe ze względu na usługi, które świadczoną np. serwisowanie klimatyzacji, lakierowanie, spawanie, naprawy ogólne oraz mycie pojazdów są zobowiązane do wypełniania obowiązków środowiskowych. Sprawdź jakie obowiązki musisz spełnić…
 
Obowiązki z zakresu gospodarki odpadami

 • Wytwarzasz odpady – segreguj je zgodnie z katalogiem odpadów oraz prowadź ewidencje ilościową i jakościową – uzyskaj wpis do BDO tj. Bazy danych o produktach  i opakowaniach oraz  o gospodarce odpadami.
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – czy jest konieczne dla warsztatu/ lakierni?
  Konieczność uzyskania pozwolenia zależy od tego czy odpady są wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji np. lakierni, wysysarki oleju oraz  od ilości wytworzonych  odpadów w ciągu roku. Podmiot, który  w związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 tony lub odpady inne niż niebezpieczne powyżej 5 000 ton w ciągu roku zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
 • Nie mieszaj odpadów komunalnych z odpadami przemysłowymi!
 • Co roku składaj do marszałka województwa zbiorcze zestawianie o wytwarzanych odpadach.
  Pamiętaj od 2020 roku – składamy je elektronicznie przez system BDO – termin do 31 października 2020 r.

Obowiązki z zakresu gospodarki wodno- ściekowej

 • Jeśli prowadzisz myjnię samochodową czy mycie hali - wytwarzasz ścieki przemysłowe.
  W takiej sytuacji mamy do czynienia z odprowadzaniem ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu lub do szamba za pośrednictwem separatora substancji ropopochodnych. W takim przypadku wymagane jest pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do  kanalizacji innego podmiotu.
 • Wymóg uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dotyczy także odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z terenu utwardzonego w momencie wprowadzania tych wód do środowiska.

Obowiązki związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza

 • Procesy technologiczne prowadzone na terenie warsztatu samochodowego takie jak np.: mechaniczne odprowadzanie  spalin z odciągów, spawanie czy  lakierowanie wymagają dokonania zgłoszenia emisji czy też uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.
 • Pamiętaj o rocznym rozliczaniu opłat środowiskowych z tytułu odprowadzania emisji
  do powietrza (do 31 marca każdego roku). Nie zapominaj również, że do Twoich obowiązków należy składanie raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport taki należy złożyć do 28 lutego każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.
 • Na skutek wprowadzania gazów i pyłów do powietrza przedsiębiorcy płacą również za emisję gazów emitowanych między innymi z użytkowania kotłowi, agregatów prądotwórczych, samochodów służbowych czy innych pojazdów wykorzystywanych w zakładzie oraz procesów technologicznych.
 • Wiele warsztatów powinno również wypełniać obowiązki wynikające z serwisowania instancji klimatyzacyjnych, czyli składać elektroniczne sprawozdania o zastosowanych f-gazach (do 28 lutego każdego roku). 
   

Jak widzisz, ochrona środowiska to nie tylko dbanie o ptaszki, rybki czy sadzenie drzew i segregacja odpadów. Dla właściciela warsztatu samochodowego to przede wszystkim mnóstwo obowiązków środowiskowych między innymi uzyskiwanie decyzji administracyjnych, prowadzenie ewidencji oraz  składanie sprawozdań. Jeśli nie chcesz płacić kar za łamanie przepisów ochrony środowiska nie zapominaj  o  obowiązkach środowiskowych.

Więcej informacji:

Mikołaj Marciniak

Specjalista ds. ochrony środowiska 

mail: m.marciniak@szkoleniowiec.poznan.pl 

tel.:  61 84 00 440