Odpady też trzeba chronić przed pożarem

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wskazuje w art. 43 ust. 7, że  instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

  • zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
  • możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
  • uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

 
Przetoczone w tym artykule przepisy odnoszą się wyłącznie do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
Aby odróżnić powyższe sposoby postępowania z  odpadami należy wyjaśnić co oznaczają  pojęcia magazynowania, zbierania oraz przetwarzania odpadów.   
Jeśli mowa o magazynowaniu odpadów mamy tutaj na myśli czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

  • wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
  • tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
  • magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Poprzez zbieranie odpadów należy rozumieć gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów. Natomiast przetwarzanie odpadów to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Głównym celem odzysku jest wykorzystanie odpadów
 w całości i części. Takie działania polegają na odzyskiwaniu z odpadów poszczególnych substancji, materiałów lub energii i powtórnym ich wykorzystaniu w procesie produkcyjnym. Jednym słowem wykorzystujemy z odpadów to co najcenniejsze. 
 
Przepis art. 43 ust. 8 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach upoważnia Ministra właściwego
do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, kierując się możliwością wdrożenia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz ryzykiem związanym z zagrożeniem pożarowym. I tak doczekaliśmy się nowego rozporządzenia - 4 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 296).
 
Zachęcam do zapoznania się z przepisami tego aktu wykonawczego, ponieważ stanowi  źródło prawa powszechnie obowiązującego. Rozporządzenie wprowadziło przepisy dotyczące m.in. magazynowania stałych oraz ciekłych odpadów palnych, niezbędnego wyposażenia oraz obowiązków szkoleniowych.
 
Podmioty, które przed 4 marca 2020 r. złożyły wniosek o pozwolenie na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego, wykonały roboty budowlane lub prowadziły zbieranie, przetwarzanie  czy magazynowanie  odpadów mogą spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż w terminach określonych w § 46 i 47 rozporządzenia. Terminy o których mowa w rozporządzeniu rozpoczynają się już od  1 września 2020 r. - a ich koniec wypada na 1 marca 2026 r. Warto się z nimi zapoznać, bo kto wie, może dotyczą Państwa zakładu.
 
W przypadku podmiotów, którym warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowalnego lub innego miejsca magazynowania odpadów uzgodniono przed dniem wejścia  w życie ww. rozporządzenia  albo wszczęto i nie zakończono postępowania w tej spawie bądź sporządzono operat przeciwpożarowy i złożono wniosek o uzgodnienie warunków w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia – dopuszcza się spełnienie wymagań  dotyczących sprzętu gaśniczego, jak również ćwiczeń i instrukcji do 1 września 2020 r., a pozostałych wymagań do 1 marca 2024 r.
 
Sprawdź zatem, czy terminy określone rozporządzeniu dotyczą również Twojego zakładu –pierwszy, wrześniowy termin już się zbliża…