Wypadek przy pracy z winy pracodawcy

Pracodawca może zostać uznany za winnego powstania wypadku przy pracy, gdy nie zapewnia on pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ochrona życia i zdrowia pracowników stanowi bowiem podstawowy obowiązek wynikający z Kodeksu pracy.

Więcej informacji zdobędziesz dzięki naszemu krótkiemu filmowi: 

 

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, który jest wynikiem zaniedbań pracodawcy przy przestrzeganiu przepisów BHP (bezprawność czynu) i stało się to z winy sprawcy poszkodowany lub jego rodzina mogą dochodzić naprawienia szkody

Najczęstszym przejawem bezprawności działań lub zaniechań pracodawcy jest brak organizacji szkoleń z zakresu BHP, przede wszystkim nieprawidłowe prowadzenie instruktarzu stanowiskowego – jako najważniejszego szkolenia w dziedzinie bhp, wskazującego pracownikowi zagrożenia czyhające na niego w pracy oraz bezpieczny sposób wykonywania obowiązków pracowniczych.

Przyczyn wypadków przy pracy, leżących po stronie pracodawcy, upatruje się również w złej organizacji pracy, w tym m.in. przez nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, niewłaściwe polecenia przełożonych, brak nadzoru nad wykonywanymi pracami, niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych, czy też dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich oraz w nieprawidłowej organizacji staowiska pracy, co przejawaia się m.in. przez niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy, nieodpowiednie przejścia lub dojścia, nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy, lub też brak czy niewłaściwy dobór ochron osobistych. Błędnym działaniem pracodawcy, za które może zostać osądzony stanowi również niesporządzenie oceny ryzyka zawodowego lub niezapoznanie z nią pracowników, brak instrukcji stanowiskowych BHP,  

Warto dodać, że pracodawca odpowiada za zdrowie i życie swoich pracowników na wielu płaszczyznach. Jego ewentualna wina będzie rozpatrywana w ramach odpowiedzialności karnej, wykroczeniowej oraz cywilnej.