Wypadek w drodze do lub z pracy

 

Dowiesz się tego z filmu:

lub przeczytaj:

Według przepisów prawa, wypadkiem w drodze do lub z pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywana pracy. Ponadto, definicja wskazuje także, że droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Taka definicja może wzbudzać pewne wątpliwości. Określenie „najkrótszej drogi” może odnosić się zarówno do czasu, jak i kilometrów potrzebnych do jej przebycia. Przyjęto, że w sytuacji wypadkowej, pracownik musi udowodnić, że przyjęta przez niego droga była najdogodniejsza.

Podobnie w przypadku zakazu przerwania drogi. Wracając z pracy, często odbieramy dziecko z przedszkola, tankujemy samochód, czy korzystamy z toalety. W związku z tym, zakaz przerywania drogi do lub z pracy wydaje się nieco nieuzasadniony. Przyjęto więc, że drogę tę można przerwać, jednak powstała przerwa musi być życiowo uzasadniona (tak jak w przypadku przykładów przytoczonych powyżej), a czas trwania tej przerwy nie może przekraczać czasu potrzebnego na wykonanie tej potrzeby.

Kiedy wypadek w drodze do/z pracy a kiedy już/jeszcze wypadek przy pracy

Nierzadko podczas analizy okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do lub z pracy pojawia się wątpliwość, czy zdarzenie to uznać za wypadek w drodze do lub z pracy, czy może jednak za wypadek przy pracy. Nad zagadnieniem niejednokrotnie pochylił się Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 7 lutego 2013 r. (sygn. akt III UZP 6/12) wskazał, że przyjęcie kryterium przestrzennego pozwala rozgraniczyć wypadki w drodze do pracy i z pracy od wypadków przy pracy. Odpowiedzialność pracodawcy za zapewnienie bhp na terenie zakładu pracy pozostającym w jego zarządzie nie rozciąga się bowiem na drogi publiczne. Stwierdzając, że dane zdarzenie miało miejsce na terenie zakładu pracodawcy pozostaje jedynie ustalenie, czy dana osoba przebywała w tym miejscu w celu wykonywania zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, czy też jedynie korzystała z terenu zakładu w celach niezwiązanych z pracą. Związek z pracą może mieć charakter miejscowy, czasowy lub funkcjonalny, a w pojęciu wykonywania zwykłych czynności mieści się dojście pracownika do stanowiska pracy, przebranie się w ubiór roboczy, ochronny, a nawet pozostawienie garderoby w szatni, spożycie posiłku, udanie się do biura celem załatwienia spraw administracyjnych itp. Są to bowiem czynności niemające bezpośredniego związku z wykonywaniem pracy, ale prawnie i życiowo uzasadnione istotą stosunku pracy. Spełnienie tych czynności jest nieodzowne, aby pracownik mógł przystąpić do realizacji swoich obowiązków pracowniczych, a fakt, iż miały one miejsce po przekroczeniu bramy zakładu, wyklucza możliwość objęcia zaistniałego w ich wyniku zdarzenia definicją drogi do lub z pracy.

Świadczenia z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy

Wypadku w drodze do lub z pracy nie należy mylić z wypadkiem przy pracy, ale w każdej z tych sytuacji przysługują poszkodowanemu świadczenia ZUS, choć tylko częściowo tożsame [o świadczeniach z tytułu wypadku przy pracy przeczytasz TUTAJ ]

Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby wywołana została wypadkiem w drodze do lub z pracy to  poszkodowanemu przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy w wysokości 100 % podstawy wymiaru zasiłku za każdy dzień niezdolności do pracy nie wyłączając dni wolnych od pracy. Jeśli pracownik uległ takiemu wypadkowi, to ma prawo do zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia ubezpieczenia (brak założenia o okresie wyczekiwania - tzw. karencji), co stanowi istotne ułatwienie dla osób, które miały wypadek w drodze do/z pracy na początku zatrudnienia, gdyż uzyskają one zasiłek chorobowy nawet w pierwszym dniu objęcia ubezpieczeniem.

Wypadek w drodze do lub z pracy bez powstania urazu

Dla uznania zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy nie musi zostać spełniona przesłanka powstania urazu, bowiem definicja wypadku w drodze do lub z pracy o nim nie wspomina, wskazując jedynie, że wypadek w drodze do lub z pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Często bowiem jest tak, że w konsekwencji wypadku komunikacyjnego, który miał miejsce w drodze do lub z pracy lekarz zalecając wypoczynek z uwagi np.: na silny ból głowy, którego poszkodowany nabawił się w wyniku wypadku, wystawia zwolnienie lekarskie, mimo że nie stwierdza się u poszkodowanego konkretnego urazu.