ESG - wprowadzenie

Obowiązek sprawozdawczości z zakresu ESG (Enviromental,Social,Governance) nałożony został na podstawie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) z grudnia 2022 roku. ESG stanowi kontynuację CSR (Corporate Social Responsibility) , które stanowiło strategię zarządzania, której istotę stanowiły działania łączące interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relację z interesariuszami. W ESG postawiono nacisk na 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ 2030, inicjatywy oraz wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, jak również Wytyczne OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dla wielonarodowych przedsiębiorstw oraz zwalczanie greenwashingu – zielonych kłamstw, poprzez weryfikowanie sprawozdań niefinansowych przez biegłego rewidenta.
 
Regulacje przewidują rozpoczęcie raportowania niefinansowego:

  • W roku 2025 za rok 2024 przez podmioty raportujące dotychczas na podstawie dyrektywy NFRD, do których zalicza się jednostki zainteresowania publicznego w tym spółki publiczne zatrudniające powyżej 500 pracowników oraz legitymującą się sumą bilansową równą 85 mln PLN oraz przychodów netto 170 mln PLN.
  • W roku 2026 za rok 2025 przez wszystkie duże przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 pracowników oraz obracające sumą bilansową równą 20 mln EUR oraz przychodami netto równymi 40 mln EUR.
  • W roku 2027 za rok 2026 przez małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. Dla małych organizacji warunkiem jest zatrudnianie 50 pracowników oraz osiągnięcie sumy bilansowej równej 4 mln EUR i przychodów netto na poziomie 8 mln EUR. Dla średnich przedsiębiorstw warunkiem jest zatrudnianie 250 pracowników oraz osiągnięcie sumy bilansowej ma poziomie 20 mln EUR i przychodów netto równych 40 mln EUR
  • W roku 2028 za rok 2027 przez małe i niezłożone instytucje kredytowe i wewnętrzne zakłady ubezpieczeń.
  • W roku 2029 za rok 2028 przedsiębiorstwa pozaeuropejskie przez spółki generujące w Unii Europejskiej ponad 150 mln EUR przychodów netto ze sprzedaży oraz posiadające jedną jednostkę zależną lub jeden oddział.

ESG – dlaczego jest ważne?
Idea ESG sprowadza się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Raportowanie niefinansowe umożliwia kontrolę przedsiębiorstw, które wywierają największy wpływ na kwestie dotyczące środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Jednostki organizacyjne funkcjonujące zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju dążą do osiągnięcia równowagi między dbałością o środowisko naturalne, inwestycjami w społeczeństwa oraz społeczności lokalne, a tworzeniem odpowiednich mechanizmów zarządzania.
Do zalet raportowania ESG należy zaliczyć zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa w oczach wszystkich najważniejszych interesariuszy, większą łatwość w uzyskiwaniu kredytów inwestycyjnych na atrakcyjnych warunkach oprocentowania, umocnienie pozycji na rynku owocującym zaufaniem wśród klientów oraz inwestorów, a także wpływ na wzrost konkurencyjności i efektywności działań na rynku.
Jednakże raportowanie ESG wiąże się również z ryzykiem negatywnych efektów finansowych, które są skutkiem wpływu czynników ESG na klientów i kontrahentów.
 
ESG a środowisko
Kontrola emisji gazów cieplarnianych poprzez pomiar śladu węglowego organizacji, który stanowi sumę wszystkich emisji gazów umożliwia wprowadzanie planów naprawczych oraz zmusza do poszukiwania i wdrażania proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwie w zakresie gospodarki odpadami, floty własnej pojazdów, oczyszczania wody, a także innowacyjnych technologii produkcyjnych czy nowoczesnych źródeł ogrzewania i energii elektrycznej przez inwestowanie w Odnawialne Źródła Energii co umożliwi osiągnięcie neutralności klimatycznej organizacji. Istotnym jest, iż  przedsiębiorstwa, które będą intensyfikować swoje działania proekologiczne mają szansę stać się liderami na rynku.
 

Pliki do pobrania