Nowe terminy na złożenie rocznych sprawozdań w BDO

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przedsiębiorcy zobowiązani są do składania sprawozdań BDO do:

  • 31 sierpnia 2020,
  • 11 września 2020 oraz
  • 31 października 2020 r.

Po raz pierwszy w tym roku sprawozdania będą składane w formie elektronicznej przez BDO.

Do składania sprawozdań zobligowani są m.in.

  • wytwórcy odpadów (np. zakłady produkcyjne, firmy budowlane, warsztaty samochodowe, gabinety stomatologiczne itp.) - obowiązani do prowadzenia ewidencji,
  • restauracje oraz zakłady produkcyjne, które wprowadzają produkty w opakowaniach (np. żywność na wynos w pojemnikach styropianowych lub tekturowych),
  • sklepy oferujące torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
  • podmioty sprowadzające z zagranicy używany sprzęt, pojazdy w zakresie wprowadzanych produktów  w postaci olejów oraz używanych opon, a także baterii i akumulatorów, które stanowią części składowe wprowadzanych pojazdów.

Już na początku  2020 roku było wiadomo, iż nie będzie możliwe do 15 marca br. złożenie sprawozdania odpadowego, ponieważ system BDO nie zawierał modułu dotyczącego sprawozdawczości. Uznano, iż należy przedłużyć termin do 30 czerwca 2020 r. Na początku maja uchwalono jednak nowe przepisy - 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 roku. 

  • Do 31 sierpnia 2020 r. przesunięto termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019.
  • Do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i  akumulatorów itd.) za rok 2019.
  • Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

Powyższe terminy należy zapamiętać – najprawdopodobniej są to już ostateczne daty, które możemy odznaczyć w kalendarzu jako ważne z punktu widzenia spełniania ustawowych obowiązków z zakresu sprawozdawczości środowiskowej.   

Już niedługo będziemy korzystać z modułu sprawozdawczości w BDO w pełnym zakresie. Na początku czerwca 2020 r. planowane jest w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami - w zakresie MODUŁ SPRAWOZDAWCZOŚCI  udostępnienie funkcjonalności, pozwalającej na składanie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Natomiast w połowie czerwca 2020 roku zostaną udostępnione sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Nie zapominajmy, że ustawodawca przewidział sankcje w postaci kary grzywny za  niezłożenie sprawozdania w BDO.  Art. 180 ustawy o odpadach wskazuje bowiem, że kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.”

PAMIĘTAJ, że każdy podmiot, który  posiada wpis do BDO jest zobowiązany do złożenia stosownego sprawozdania.