Szkolenia bhp w dobie koronawirusa

Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
Szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy składa się z dwóch części – instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Z uwagi na fakt, że przepisy rozporządzenia
w sprawie szkoleń bhp milczą na temat sposobu prowadzenia instruktażu ogólnego, powszechne jest jego prowadzenie w formie instruktażu stacjonarnego lub z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (wideokonferencji). Drugi sposób prowadzenia instruktażu ogólnego dopuszczono również w art. 73 pkt 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0), który wprowadził art. 12e. ust. 1 do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Instruktaż stanowiskowy online
Co istotne, wspomniany art. 12e dodany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dopuszcza również prowadzenie instruktażu stanowiskowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego: 

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; 
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; 
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2; 
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Wydłużenie czasu obowiązywania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia okresowego bhp
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego bhp mają wydłużony okres ważności na podstawie art. 73 pkt 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0), który wprowadza w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 12e. ust. 2, z którego wynika, że w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii 

– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.
Oznacza to, że w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem nie ma konieczności organizacji szkoleń okresowych bhp dla pracowników. Jest jednak małe ale…
 
Jak zorganizować jednocześnie zaległe i bieżące szkolenia okresowe bhp w przeciągu 60 dni od ustania zagrożenia epidemicznego? Kto będzie miał czas na szkolenia bhp, gdy będzie trzeba nadganiać zaległości produkcyjne czy sprzedażowe? Jak firmy szkoleniowe znajdą czas w grafikach?
Aby nie stanąć przed wskazanymi wyżej problemami, rekomendujemy stałą organizację szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno- technicznych, administracyjno- biurowych oraz osób kierujących pracownikami, którzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą uczestniczyć w szkoleniu metodą samokształcenia kierowanego np. z wykorzystaniem platformy e- learning.
 
Czy pozostałych pracowników można szkolić online w ramach szkoleń okresowych?
Wiele firm szkoleniowych wprowadza Klientów w błąd proponując szkolenia okresowe w dziedzinie bhp w formie online również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Powołują się oni na stanowisko Głównego Inspektora Pracy, w którym dopuszczono takową możliwość. Należy jednak zaznaczyć, że owe stanowisko GIP zostało odwołane w dniu 20 kwietnia 2020 roku, zatem szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych można przeprowadzać jedynie w formie stacjonarnego instruktażu.